Avís Legal / Política de Privacitat

DADES DE Asoc. KOSMIK

L’Associació KOSMIK, consultoría i formació de noves tecnologies
C/ Camí de la Tolosa 9, oficina 8 (Magnet Coworking) – 08500 – Vic. Barcelona

E-mail: [email protected]
Núm. de registre: 71478
© Asoc KOSMIK, consultoría i formació de noves tecnologies. Vic 2022. Tots els drets reservats.

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE Asoc KOSMIK

L’associació KOSMIK (d’ara endavant “KOSMIK”) és una associació degudament registrada segons les directrius de La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques i es regeix per la Llei de les entitats d’àmbit català, llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (d’ara endavant anomenat “Avís legal”) té per objecte regular l’ús dels diferents llocs web dels quals és titular Asoc KOSMIK sota diferents noms de domini (per exemple https://kosmik.pro), i d’aquells que es trobin sota la seva responsabilitat i que es redirigiran al present Avís legal.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o bé faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

a) Ha llegit, i entén aquest Avís legal.

b) Que assumeix, i accepta, totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquest Avís Legal tindrà un període de validesa indefinit o, en tot cas, serà vàlid fins que es modifiqui.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi cap obligació de preavisar o informar, als usuaris, de les esmentades modificacions, entenent-se com suficient, la publicació al lloc web del prestador.

En aquest sentit, es recomana la revisió periòdica d’aquest Avís Legal.

ÚS CORRECTE DEL WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquest Avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin al web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la Cambra presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions (applets), controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la Cambra o de tercers.

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.

No es permet, excepte en els supòsits en els quals KOSMIK ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers, a pàgines web de l’Asoc KOSMIK, diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l’adreça URL  https://kosmik.pro, o la que la substitueixi en el futur; tampoc no es permet presentar les pàgines web de KOSMIK o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius, són propietat de KOSMIK o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.

El lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitador, la seva programació, edició, compilació i la resta d’elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, fotografies, text i/o gràfics, són propietat de l’ Asoc KOSMIK o, si s’escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i/o industrial.

Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats els esmentats continguts, la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix, en tot cas, de l’autorització escrita prèvia per part de la Cambra. Qualsevol ús no autoritzat prèviament, per part de KOSMIK, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor, així com el dret a la intimitat i la pròpia imatge de les persones que hi puguin aparèixer.

Els dissenys, logotips, text, fotografies i/o gràfics, aliens a KOSMIK i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris sent, ells mateixos, responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar, al respecte. En tot cas, KOSMIK compta amb l’autorització expressa i prèvia, per part dels autors, per la seva publicació.

L’usuari i/o visitant del lloc web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels seus continguts, sense haver estat prèviament autoritzat, de forma expressa i per escrit, per Asoc. KOSMIK A més a més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual de KOSMIK, col·laboradors, patrocinadors o tercers.

KOSMIK podrà impedir la publicació d’un determinat contingut, o eliminar-ho del portal, en cas que consideri que pot existir alguna vulneració de la legalitat vigent, dels drets de tercers o rebés alguna comunicació, en aquest sentit. La indicada retirada no donarà lloc a la percepció d’indemnització de cap mena.

Per realitzar qualsevol mena d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: [email protected]

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

a) KOSMIK declina qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

b) No pot garantir que l’ús que es faci del lloc web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, les presents condicions generals, la moral i l’ordre públic; no obstant això, adoptarà les mesures que, en cada moment, consideri oportunes, per complir amb allò que s’estableix, a la legislació vigent.

c) No és responsable dels danys o perjudicis, de qualsevol naturalesa, que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització, que es faci del lloc web o dels continguts que s’hi ofereixen.

d) Es reserva el dret d’impedir, a l’usuari, l’accés i ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense avís previ, en cas d’incompliment d’aquest Avís Legal i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats, i l’ordre públic.

e) Es reserva el dret a modificar el present avís legal, en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris.

f) En cap cas, KOSMIK, serà responsable per danys morals, lucre cessant i/o de qualsevol dany directe o indirecte, que pogués patir l’usuari.

g) Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que KOSMIK no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, al seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmentat lloc web, informant a les autoritats competents del contingut en qüestió.

h) Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni adequadament. En principi, pot garantir-se el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, no es pot descartar la possibilitat que puguin donar-se circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions al servei, per dur a terme tasques de manteniment, o que succeeixin fets fora del seu control, com poden ser  les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la seva normativa de desenvolupament, KOSMIK informa sobre el tractament de dades personals que duu a terme, tant al seu lloc web, com en els diferents àmbits de la seva activitat.

Tota la informació relativa al tractament de dades dut a terme per la Cambra en l’àmbit del Club Cambra, la podrà consultar a l’apartat Transparència RGPD en aquest mateix lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquest Avís legal / Política de privacitat, s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, la Cambra i l’usuari, si cap normativa no ho impedís, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de la Cambra per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, la Cambra i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Vic.